top of page

Doelstellingen Dutch Sheepdog Society


(conform constitution ISDS)

De Dutch Sheep Dog Society (DSDS) is een organisatie gericht op het propageren en positief beïnvloeden van het fokken, trainen en algemeen tot een hoger plan dragen van de belangen en het welzijn van die groep van rassen en lijnen van schaapshonden, gebruikt ter verhoging van de efficiëntie tijdens de inzet van en omgang met vee en andere levende have. De DSDS tracht dit te bereiken door de kwaliteiten van deze schaapshonden te verbeteren, door onder andere de volgende activiteiten en diensten aan de leden van de DSDS aan te bieden:

  • Het organiseren en propageren van proeven van bekwaamheid (trials) voor de schaapshonden, in wedstrijd- dan wel vriendschappelijk verband, in open dan wel besloten kring, in samenwerking met andere wenselijke organisaties, personen of organen, dan wel zelfstandig door de DSDS, op zichzelf staand of als onderdeel van een geschikt evenement.
  • Het actief aansporen van lokale, regionale en andersoortige schaapshonden-organen, om zich aan te sluiten onder de koepel van de DSDS en zogevraagd, deze organen te ondersteunen in het zich organiseren en draaiende houden.
  • Het beheren en bijhouden van de Nederlandse tak van het International Sheep Dog Society stamboek van schaapshonden (Stud Book), voor het inschrijven, te boek stellen en verifiëren van stambomen van schaapshonden, in opdracht van de ISDS of in de hoedanigheid van een ‘associated’ society, conform de door de ISDS gestelde voorwaarden.
  • Het actief aanmoedigen en assisteren door het bieden van advies, begeleiding en / of informatie, aan herders betreffende hun roeping, boeren, veehouders/-fokkers, handlers en ‘reguliere eigenaren’ inzake alles waar het de schaapshonden zelf betreft benevens alle mogelijke advies, begeleiding en / of informatie over het herdersambt/-werk en haar relatie tot de hond.

De DSDS zal kortgezegd de idealen van waaruit de ISDS zelf gestart is voortzetten en de focus van selectie op werkvermogen en intelligentie in ere herstellen. Dit in plaats van de huidige trend om op uiterlijk voorkomen en eventuele interessante edoch weinig voor de werkhond ter zake doende afstammingscertificaten, te selecteren.

De Border Collie (en al haar aanverwante schapendrijvende schaapshondenrassen) zijn begonnen uit een werkomgeving en geselecteerd op hun werkvermogen. Ook vandaag de dag komen de beste sporthonden (schapendrijven, obedience, agility, flyball, doggy-dance, etc.) voort uit deze zogenaamde ‘werklijnen’ en het is de bescherming en verbetering van de kwaliteiten van deze honden en lijnen, waar de DSDS haar bestaansrecht op boogt.

De originele concepten van ‘Registrations On Merit’ (toegevoegd worden aan het stamboek, op basis van behaalde praktijkresultaten op schaapshondenproeven van bekwaamheid), zullen in ere hersteld worden.
Het ISDS stamboek is namelijk geen rasvereniging, die slechts kijkt naar afstamming, uiterlijk voorkomen en papieren. Het werkkarakter van het dier moet in orde zijn en daarmee is alles gezegd.
Door deze stelregel is uiteindelijk de Border Collie in al haar wonderbaarlijke diversiteit ontstaan en de DSDS zal voor dit doeleinde, in de toekomst zo mogelijk onder auspiciën van de ISDS, ook onder in achtneming van de voorgeschreven regels (internationaal erkende buitenlandse jury etc.) de testen (voor dit doeleinde) afnemen, evenals de resultaten (behaald tijdens testen maar ook tijdens reguliere wedstrijden) doorgeven aan de ISDS met een aanbeveling tot registratie (bij afdoende resultaten) in het stamboek (Stud Book) van de ISDS.

Natuurlijk staat de wereld niet stil en is de inzet van Border Collies en andere schaapshonden in de beroepsmatige sfeer inmiddels zo divers, dat de bovengenoemde selectie-criteria in relatie tot de veehouderij, wat achterhaald lijken, dit ondanks de dagelijkse inzet van deze dieren op luttele duizenden boerenbedrijven, schaapskuddes en andersoortige vee- en zelfs wildhouderijen.
Mede daarom zal de DSDS pogen alle overige beroepstakken waar de Border Collie en andere schaaphonden, vanwege hun kwaliteiten ingezet worden bij zich te betrekken en informeren over haar werkzaamheden, teneinde de Border Collies en andere schaapshonden van Nederland naar een hoger plan te tillen en trachten de harmonie in de samenwerking van handler en deze werkhonden (en daar waar aanwezig: vee of andere levende have) te propageren en positief te beïnvloeden.

bottom of page