top of page
Statuten

--------------------------------------------------------------------------------

Artikel 1
Naam, zetel en rechtsbevoegdheid

De vereniging is genaamd Dutch Sheep Dog Society (verkorte naam: DSDS).

Zij heeft haar zetel in de gemeente Uithoorn

De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid

De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister, dat gehouden wordt bij de daartoe, door het arrondissement aangewezen, Kamer van Koophandel, welke tijdens de eerste inschrijving, de Kamer van Koophandel van de regio Amsterdam zal zijn.Artikel 2
Duur

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Het boekjaar, tevens verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.


Artikel 3
Doel

De Dutch Sheep Dog Society (DSDS) is een vereniging die zich ten doel stelt het fokken, het trainen en het verbeteren van de kwaliteit van schaapshonden aan te moedigen en te bevorderen, dit ten nutte van en in het belang van het welzijn van de groep van rassen en lijnen van die ingezet worden ter verbetering van een doelmatige bedrijfsvoering van vee-, wild- en andere dierhouderijen. De vereniging streeft deze doelstelling na met alle middelen die de vereniging dienstig acht en in elk geval door:   
het organiseren en propageren van proeven van bekwaamheid (trials) voor-de schaapshonden, in wedstrijd- dan wel vriendschappelijk verband, in open dan wel besloten kring, in samenwerking met andere wenselijke organisaties, personen of organen, dan wel zelfstandig door de DSDS, op zichzelf staand of als onderdeel van een geschikt evenement;
Het actief aansporen van lokale, regionale en andersoortige schaapshonden organen, om zich aan te sluiten onder de koepel van de DSDS en zogevraagd, deze organen te ondersteunen in het zich organiseren en draaiende houden;
Het beheren en bijhouden van de Nederlandse tak van het International Sheep Dog Society stamboek van schaapshonden (Stud Book), voor het inschrijven, te boek stellen en verifiëren van stambomen van schaapshonden, in opdracht van de ISDS of in de hoedanigheid van een `associated ' society, conform de door de ISDS gestelde voorwaarden;
Het actief aanmoedigen en assisteren door het bieden van advies, begeleiding en / of informatie, aan herders betreffende hun roeping, boeren, veehouders/fokkers, handlers en `reguliere eigenaren ' inzake alles waar het de schaapshonden zelf betreft benevens alle mogelijke advies, begeleiding en /of informatie over het herdersambt/werk en haar relatie tot de hond.
De vereniging zal geen winst onder haar leden verdelen.
De vereniging zal al hetgeen verrichten, dat, in de ruimste zin is verband houdt met al wat hierboven omschreven is. 

Artikel 4
Lidmaatschap

Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten.
Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene de eerstvolgende algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.


Artikel 5
Rechten en verplichtingen

De vereniging kan, voorzover uit de statuten van de vereniging niet het tegendeel voortvloeit ten behoeve van de leden rechten bedingen. De vereniging kan in een voorkomend geval ten behoeve van een lid nakoming van bedoelde rechten en schadevergoeding vorderen, tenzij het lid het bestuur schriftelijk meedeelt het bestuur daartoe niet te machtigen.
De vereniging kan, voorzover dit in de statuten van de vereniging uitdrukkelijk is bepaald, ten laste van de leden verplichtingen met derden aangaan.
Voorzover van toepassing gelden de in lid 1 en 2 bedoelde rechten en verplichtingen ook ten opzichte van de vereniging.
De in de leden 1, 2 en 3 genoemde bevoegdheden worden uitgeoefend door het bestuur.
De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan verplichtingen al dan niet van financiële aard aan de leden opleggen.
De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar het geen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
De leden zijn gehouden:
de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven; de belangen van de vereniging niet te schaden.Artikel 6
Straffen

In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in de strijd is met de wet dan wel met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
a. In geval van overtreding, als bedoeld in lid 1, kunnen de volgende straffen worden opgelegd:
berisping;
schorsing;
royement (ontzetting uit lidmaatschap);
uitsluiting van deelneming aan wedstrijden, hetzij voor een bepaalde duur,hetzij voor een in de straf bepaald aantal wedstrijden;
ontzegging van het recht om in een of meer in de straf genoemde functies voor een in de straf genoemde termijn uit te oefenen.
b. Van het opleggen van een straf wordt schriftelijk aan het lid mededeling gedaan. In spoedeisende gevallen kan een opgelegde straf mondeling aan het lid worden meegedeeld.

c. Een opgelegde straf wordt in het clubblad gepubliceerd.

 

Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van een jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht om in beroep te gaan.

a. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten,reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
b. Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt het lid zo spoedig mogelijk door middel van een brief met bericht van ontvangst en met opgave van reden(en) van het besluit in kennis gesteld.
Van een door de vereniging opgelegde straf kan het lid binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep gaan bij een door de algemene vergadering benoemde geschillen commissie.
De wijze waarop beroep kan worden ingesteld, alsmede waarop de geschillencommissie het beroep behandelt, wordt bij afzonderlijk reglement, door de algemene vergadering vast te stellen, geregeld.
Een door de vereniging opgelegde straf gaat in een maand na de datum van oplegging daarvan. De straf wordt echter opgeschort, indien de belanghebbende tijdig daartegen beroep heeft ingesteld bij de in het vierde lid benoemde geschillencommissie. De opschorting duurt tot de datum van verzending van de uitspraak van de commissie op het daartegen ingestelde beroep.Artikel 8
Het bestuur

a. Het aantal stemgerechtigde bestuursleden bedraagt tenminste twee en ten – hoogste twintig bestuursleden.
b. Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
c. Het bestuur kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en zoveel leden als het dienstig acht en bepaalt overigens de verdeling der taken. In het geval het bestuur een dagelijks bestuur benoemt, bestaat deze tenminste uit de in het tweede lid genoemde functionarissen. De functie van secretaris kan ook door een persoon buiten het bestuur worden vervuld. Deze persoon is dan geen lid van het bestuur en heeft als zodanig geen stemrecht in een bestuursvergadering, docht woont de bestuursvergadering in zijn hoedanigheid van secretaris bij.
De voorzitter en de secretaris van het dagelijks bestuur zijn tevens de voorzitter en de secretaris van het bestuur met inachtneming van het in lid 1 sub c bepaalde.
Bestuursleden worden kandidaat besteld door het bestuur of door tenminste drie leden. De kandidaatstelling geschiedt door het bestuur of door tenminste drie – leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht.
Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond hernoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op – het rooster de plaats van zijn voorganger in.
De algemene vergadering kan naast stemgerechtigde bestuursleden, ook bestuursleden met uitsluitend een adviserende stem benoemen.
In zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van bestuursleden, stelt het bestuur in onderling overleg de taken van de bestuursleden vast en doet hiervan, hetzij in het clubblad/website, hetzij door middel van een schriftelijke kennisgeving, waaronder ook kennisgeving per e-mail wordt ook verstaan, mededeling aan de leden.
Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft dit tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen – geheel aansprakelijk terzake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij is niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontstaal indien zij daartoe nemen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap;
b. door bedanken.Artikel 9
Bestuursbevoegdheid

Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen – van de vereniging. Indien het aantal bestuursleden beneden twee is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.
Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur te benoemen en de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te stellen.
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd.
Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of – bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de – vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld voor een ander verbindt.


Artikel 10
Vertegenwoordiging

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voorzover uit de wet niets anders – voortvloeit.
a. De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester, dan wel bij afwezigheid van een van de genoemden dagelijkse bestuursleden, - tezamen met een ander bestuurslid.
b. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging om de in de volmacht – omschreven gevallen te vertegenwoordigen.
a. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voorzover uit de – wet niets anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging – kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.
b. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging terzake van de in artikel 8 lid 5 bedoelde handelingen.
Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekeken, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat een tevoren bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de betreffende rechtshandeling is besloten.Artikel 11
Rekening en verantwoording

Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de – vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
a. Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar – behoudens verlening van deze termijn door de algemene vergadering – een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid.
Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering voor.
b. De onder a. bedoelde stukken worden ondertekend door alle bestuursleden; - ontbreekt een handtekening van een bestuurslid, dan wordt hiervan onder – opgave van redenen melding van gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
a. De algemene vergadering benoemt een kascommissie, bestaande uit drie – leden en een plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
b. De leden worden benoemd voor de duur van drie jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts eenmaal herbenoembaar.
c. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en de bescheiden van de vereniging te geven.
Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen, voorzover die uit de jaarstukken blijkt.
Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in lid 1 en 2 tien jaar te bewaren.Artikel 12
Geldmiddelen en contributie

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies van de leden;
b. ontvangsten uit wedstrijden en entreegelden;
c. subsidies, sponsorgelden, reclamegelden, giften en andere inkomsten.
De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen vaan een contributie, die door de – algemene ledenvergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen – daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin – de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd.Artikel 13
Besluiten van organen van de vereniging

Organen van de vereniging zijn het bestuur en de algemene vergadering, alsmede al die commissies en personen die krachtens de statuten door de algemene vergadering zijn belast met een ander omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.
Het in een vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gemaakt, die op de eerst volgende vergadering van het orgaan dienen te worden goedgekeurd.
a. Een besluit van een orgaan dat is strijd is met de wet of met de statuten, is nietig, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit. Een nietig besluit mist rechtskracht.
b. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de wet of statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling van een ander clan het orgaan dat het besluit heeft genomen, dan kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor de ontbrekende handeling een vereiste gesteld, dan geldt dat ook voor de bekrachtiging.
c. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn die aan de ander is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie het was gericht.
a. Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet omtrent de mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar:

- wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die tot stand komen van het besluit regelen;

- wegens strijd met redelijkheid en billijkheid, als bedoeld in artikel 5 lid 6;

- wegens strijd met een reglement.

b. Tot onder a bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften bevatten waarop in lid 4 onder b wordt bedoeld.
De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar na het einde van de dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij een belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd.
Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 5 onder a, kan door een daartoe strekkend besluit worden bevestigd. Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te bevestigen besluit. Bevestiging is niet mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is. Indien de vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen door het latere besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit.Artikel 14
Algemene vergaderingen

Aan de algemene vergadering komen in de verenigingen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
Jaarlijks wordt uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering gehouden ( de jaarvergadering). Buitengewone algemene vergadering worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht.
De algemene vergadering worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een mededeling in het clubblad of door middel van aan alle – leden te zenden schriftelijke kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de agenda.
a. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping – overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in tenminste een, ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, - veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:
a. vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;
b. jaarverslag van het bestuur;
c. financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar;
d. verslag van de kascommissie;
e. vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten;
f. vaststelling van de contributies;
g. vaststelling van de begroting;
h. benoeming bestuursleden;
i. benoeming commissieleden;
j. rondvraag.Artikel 15
Het leiden en notuleren van vergaderingen

De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of door zijn plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid op als voorzitter. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door een bestuurslid notulen gemaakt. De notulen worden in het clubblad gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.

 

Artikel 16
Toegang en besluitvorming algemene vergadering

a. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering.
b. Leden die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de algemene vergadering, tenzij zij bij de algemene vergadering beroep hebben ingesteld naar aanleiding van een opgelegde straf in welk geval zij bevoegd zijn alleen de behandeling van hun beroep bij te wonen.
Ieder stemgerechtigd lid heeft een stem.
Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van 18 jaar of ouder. De gemachtigde kan in totaal niet – meer dan twee stemmen uitbrengen.
Het stemrecht over besluiten, waarbij de vereniging aan bepaalde personen, anders dan in hun hoedanigheid van lid, rechten toekent of verplichtingen kwijtscheldt, wordt aan die personen en aan hun echtgenoot en bloedverwanten in de rechte lijn ontzegd.
Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
Over alle voorstellen zaken betreffende wordt voor zover de statuten niets anders bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Bij stemming over personen is degene benoemd, die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij benoemd die bij de tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco of op enigerlei wijze ondertekend zijn, dan wel iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht of andere namen bevatten dan van de personen over wie wordt gestemd.Artikel 17
Statutenwijziging

De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene – vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingwoordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen voor vergadering in het clubblad gepubliceerd en/of afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee derden van de – leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
a. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het clubblad. Ieder bestuurslid afzonderlijk is clan tot doen verlijden van deze akte bevoegd.
b. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten in het Handelsregister neer te leggen.Artikel 19
Reglementen

De algemene vergadering kan een Algemeen Reglement, Tuchtreglement en / of andere reglementen vaststellen en wijzigen.
Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.Artikel 20
Commissies en personen met een bijzondere taak

De algemene vergadering kan commissies instellen en personen benoemen met een bijzondere taak.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de leden van de door haar ingestelde commissies en de personen met een door haar gegeven bijzondere taak.
Een door de algemene vergadering ingestelde commissie kan door de algemene – vergadering worden opgeheven.
Door de algemene vergadering benoemde commissies zijn in elk geval de geschillencommissie, de redactiecommissie van het verenigingsorgaan en de commissie belast met de planning en organisatie van wedstrijden met schaapshonden en de stamboomcommissie.
De algemene vergadering stelt de reglementen en statuten vast die de werkwijze van de door haar ingestelde commissies en benoemde personen. 

 

 

 

Naar testpagina

testlink

testlink

testlink

 

testlink

bottom of page