top of page

Uitstel ALV DSDS!

Geachte leden,


ALV uitgesteld

Hierbij informeren wij jullie dat de geplande ALV voor vanavond 10 december 20.00 uur voor onbepaalde tijd is uitgesteld.

Vertrouwensbreuk

Reden hiervoor is een vertrouwensbreuk tussen het bestuur van de DSDS inclusief de voorzitter van de TC en de leden van de TC.

Die leden van de TC hebben een motie van wantrouwen ingediend tegen het bestuur en de voorzitter TC.

Het bestuur had helaas geen andere keuze dan van onze kant het vertrouwen op te zeggen in de 5 leden van de TC die de motie hebben ondertekend. Hierdoor ontstaat een onwerkbare situatie binnen de organen van de DSDS, die opgelost moet worden, voordat we als DSDS verder kunnen.

Reden uitstel

De ALV is uitgesteld, omdat de moties van wantrouwen bij punt 2 op de agenda behandeld worden. Er zijn nogal wat zwaarwegende consequenties, als het bestuur wordt bedankt. De vergadering eindigt dan namelijk onmiddellijk en er zal geen contributie worden vastgesteld voor 2022 en deze zal voorlopig niet worden geïnd. Dat kan leiden tot een situatie waarin de DSDS niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Bovendien is het dan de vraag of er WTQ wedstrijden georganiseerd zullen worden in 2022.

Toelichting van het bestuur

De onenigheid is ontstaan over de gevolgde procedure bij de verbetering van de bestaande regels en richtlijnen van de WTQ. Het bestuur wijst er nadrukkelijk op dat in de uitnodiging aan de leden, duidelijk is aangegeven dat een beperkt aantal praktisch uitvoerbare alternatieven in stemming zouden worden gebracht.

De TC heeft haar adviezen via de voorzitter TC uitgebracht aan het bestuur. De omzetting naar 4 alternatieven is gebeurd in overleg tussen het bestuur en voorzitter van de TC. Van de eigen zienswijze van de TC is 90% overgenomen in alternatief 2. De leden van de TC hebben de motie van wantrouwen ingediend omdat zij 100% willen en verwijten tegelijkertijd, dat het bestuur geen ruimte geeft voor andere inzichten. Bijzonder, als 90% van de inzichten van de TC wordt gehonoreerd.

Een voorbeeld van een een afwijking door het bestuur is de toevoeging, dat als het alternatief 2 wordt gekozen, dit consequenties heeft voor de inschrijfgelden. De TC stelt voor om bij de laatste 2 wedstrijden maximaal 70 honden te laten deelnemen. De kosten voor een WTQ wedstrijd zijn € 3.000. De penningmeester heeft snel voorgerekend dat bij 70 honden het inschrijfgeld minimaal € 40,- moet zijn. Vandaar deze toevoeging. In de statuten van de DSDS staat dat het bestuur bevoegd is en eigenlijk zelfs verplicht is om dat te bewaken.

Anders dan van de leden van de TC zijn er van alle andere leden die voorstellen hebben ingediend geen klachten door het bestuur ontvangen.

Stemming

Het bestuur zal op zeer korte termijn een stemming organiseren over de ingediende moties. Dit is een anonieme stemming, omdat dit over personen gaat. We hebben daar even wat tijd voor nodig. De leden ontvangen op korte termijn een e-mail waarin een unieke code en wachtwoord staan, waarmee zij hun stem kunnen uitbrengen.

Meer informatie

Het bestuur zal de leden via e-mail, de website en facebook op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Waarbij het bestuur op voorhand benadrukt altijd in het belang van de DSDS te zullen handelen ongeacht de uitslag van de stemming. Het gaat niet om het bestuur, het gaat om de vereniging en haar leden.


Namens het bestuur, met vriendelijke groet,

Gerard Kampijon

Voorzitter

Comments


bottom of page