top of page

Belangrijk nieuws!

Geachte leden van de DSDS,


Graag brengen wij jullie op hoogte van een voorgenomen verschuiving van de schapendrijf activiteiten van de BCCN naar de DSDS.

Er is een akkoord tussen de besturen van beide verenigingen over de voorwaarden en dit zal als voorstel ter goedkeuring worden voorgelegd aan de leden van beide verenigingen.

Als eerste zullen de leden van de BCCN hun zegen moeten geven (ALV 7 december), daarna beslissen de leden van de DSDS of zij ook akkoord kunnen gaan (ALV onder voorbehoud 8 december, bevestiging volgt).


Om een goed beeld te hebben van de achtergrond, de voordelen en de nadelen van de voorgenomen verschuiving, lichten wij de overwegingen en de voorwaarden nu alvast toe.


Het schapendrijven is door ontwikkelingen in het verleden over twee verschillende verenigingen verdeeld geraakt:

De Border Collie Club Nederland (BCCN), een vereniging aangesloten bij de Raad van Beheer/FCI en daarom gebonden aan de regelgeving vanuit die instituten. Via de COWS commissie worden bij deze vereniging wedstrijden schapendrijven georganiseerd volgens startlicentie/promotie/qualificatie structuren. De BCCN verzorgt ook de selectie voor de CSC (continentaal EK).

De Dutch Sheep Dog Society (DSDS) , wat onze eigen vereniging is, maar voor de volledigheid even de verschillen met BCCN: een vereniging die als Nederlandse tak fungeert van de ISDS en daarom gebonden aan de minder brede regelgeving van deze volledig op schapendrijven gerichte organisatie. De DSDS verzorgt middels de TC commissie de wedstrijden en de selectie voor de World Trial (het WK).


Daar zit eigenlijk de basis van de huidige ontwikkeling. Bij de BCCN vraagt men zich af, of de vereniging niet meer een rasvereniging is en minder een verenging die zicht richt op de hondensport. Daar mag ieder het zijne van denken.

Feit is, dat het schapendrijven in Nederland naar de mening van het bestuur gebaat zou zijn bij een centralisatie van de organisatie van schapendrijfwedstrijden en de selectieprocedures voor kampioenschappen. Vrijwilligers zijn al moeilijk te vinden en twee afzonderlijke commissies in de lucht te houden maakt dat niet gemakkelijker.

Dat is een groot praktisch voordeel van de geplande verschuiving.


Er is ook een nadeel, hoewel dat minder weegt voor DSDS zelf, dan voor de handlers die op topniveau aan wedstrijden deelnemen. Dat heeft te maken met de financiële aspecten. De DSDS is een vereniging met circa 1/6 van het aantal leden van de BCCN. Dat maakt het financiële draagvlak van de DSDS een stuk beperkter dan bij de BCCN. De wedstrijden bij DSDS zullen dus op financieel vlak zelfvoorzienend moeten zijn. Dat is ten opzichte van de huidige situatie bij de BCCN voor de handlers in ieder geval een stap terug. Voor de DSDS wordt alleen de werkdruk op de TC groter (wel extra krachten vanuit de COWS), maar financieel verandert er weinig.


Welke voorwaarden hebben we op papier gezet om de overgang van een kader te voorzien?

Dat zijn de volgende punten:

- De te hanteren structuur of structuren van de wedstrijden en de qualifiers (en Dutch

National=Nederlands Kampioenschap of juist niet) worden uiteindelijk bepaald door de ALV

van de DSDS, die wordt gehouden nadat de ALV van de BCCN het COWS besluit heeft

goedgekeurd.

- De TC van de DSDS zal worden versterkt met een aantal leden van de COWS. De potentiële nieuwe TC leden zullen voorgesteld worden tijdens de ALV van de DSDS en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de ALV

- De DSDS mag kostenloos gebruik maken van de materialen die de BCCN voor het

schapendrijven heeft, onder voorwaarde dat schade of verlies voor rekening gebruiker komt. Indien blijkt dat BCCN het materiaal zelf niet nodig heeft is de overdracht om niet naar de DSDS bespreekbaar.

- Financiële aspecten: De BCCN waarborgt de financiële aspecten en afspraken verbonden

aan de wedstrijden die door de huidige COWS in 2024 op de kalender zijn gezet en die

worden georganiseerd (normaal gesproken zou dat nihil moeten zijn, maar wij willen risico ́s

uitsluiten, omdat wij de organisatie niet hebben gedaan en de afspraken niet hebben

gemaakt). Daaronder valt uitdrukkelijk ook het risico van annulering en de daarmee

gemoeide kosten (extern risico). Bovendien vergoedt de BCCN € 1.500 aan de DSDS voor

de aanloop- en integratiekosten voor de COWS.


Het bestuur is van mening dat de meest voor de hand liggende risico’s hiermee zijn dichtgetimmerd. Hoewel het onmogelijk is om alle risico’s af te dekken, wil het bestuur de leden voorstellen om met deze punten akkoord te gaan.

We zullen bij de CSC in ieder geval ook nog een principeakkoord afstemmen voor de overgang van de selectie van BCCN naar DSDS.


Nog een laatste punt om misverstanden te voorkomen: de overdracht van de activiteiten betekent niet dat de DSDS een exclusief recht verwerft op het organiseren van schapendrijfwedstrijden in Nederland.


Hou onze website en of Facebookpagina in de gaten voor de definitieve datum voor de ALV en zijn er vragen of opmerkingen: info@dutchsheepdogsociety.nl


Namens het bestuur,

Gerard Kampijon

voorzitter


Comentarios


bottom of page