Geen Kandidaten

Beste Leden,


Op 16 januari j.l. heeft het huidige bestuur aangegeven zich per komende Algemene Leden Vergadering niet meer herkiesbaar te stellen. Het bestuur heeft aan de leden gevraagd voor 1 maart 2020 kandidaten voor te dragen voor zowel het bestuur als de Trial Commissie, helaas zijn er geen concrete kandidaten voor het bestuur.


Als gevolg hiervan is het bestuur genoodzaakt op de komende Algemene Leden Vergadering, die op 1 mei a.s in Nijkerk gehouden wordt, om de levensvatbaarheid en de continuïteit van de Dutch Sheep Dog Society ter discussie te stellen. Alle leden zullen binnenkort een uitnodiging voor deze Algemene Leden Vergadering ontvangen.


Het is niet meer mogelijk om kandidaten aan te dragen voor voordracht op deze Algemene Leden Vergadering, ook is het niet mogelijk op de vergadering ad-hoc kandidaten voor te dragen. Indien er leden zijn die zich alsnog geroepen voelen om het voortbestaan van de vereniging te waarborgen kunnen zij, zoals beschreven in 14.3 lid a van de statuten, het bestuur verzoeken een algemene vergadering te beroepen. Het bestuur zal, als aan alle voorwaarden voldaan is en er een redelijk voorstel aangedragen wordt, hier gehoor aan geven.

#Frontpage #Bestuurlijk #ALV